مشخصات فردی و زندگینامه
نام:على
نام خانوادگی:مدبر
پست الکترونیک:modaber2006@yahoo.com
نخصص ها:تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد